wholesale nfl jerseys Collusie. » Collusie

Collusie.

Stichting Collusie is sinds 1990 een algemeen nut beogende instelling (ANBI), fiscaal geregistreerd onder nummer 8000.95.236.

Het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel is 41210122.

De stichting bestaat sinds 1990 en beoogt geen winst.

Het bestuur bestaat uit drie onbezoldigde leden: de heren Hupkens van der Elst, Mooijen en Roco.

De stichting heeft een algemeen directeur: de heer Brugman, en een directeur Interne Zaken: mevrouw Zaal. De directie krijgt een beloning, die past bij een stichting met beperkte middelen en beiden verdienen een salaris ruim beneden de gangbare norm in vergelijkbare organisaties met een cao. Er is een klein werkkapitaal en er zijn andere inkomsten waaruit de lopende activiteiten op het terrein van energiebesparing, hergebruik, (permanente) educatie  en ondersteunende activiteiten worden bekostigd. Er is geen eigen vermogen. Door samenwerking met andere organisaties, bedrijven en overheden zijn in de afgelopen jaren de middelen bijeengebracht om de doelstellingen waar te maken. Stichting Collusie bestaat binnenkort 25 jaar. Schenkingen aan de stichting voor sociale en culturele doeleinden zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting Collusie krijgt haar middelen in geld, goederen en inzet van menskracht uit subsidies, donateurs, fondsen en soms sponsoring. De beschikbare middelen worden jaarlijks volledig ingezet in nieuwe activiteiten en participatieplekken en leerwerkplekken in  de organisatie.

De stichting heeft een beperkt aantal medewerkers in dienst en werkt vooral met vrijwilligers en kwetsbare mensen die met behoud of behulp van uitkering aansluiting zoeken bij de samenleving en arbeidsmarkt. Stichting Collusie heeft gezien dit specifieke karakter van de organisatie geen cao, maar wel een eigen arbeidsvoorwaardenreglement, privacyreglement en andere sturende documenten.

Het beleid van Stichting Collusie  is er op gericht om kwetsbare groepen die uitgesloten zijn in de samenleving en groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, nieuwe kansen te bieden.

Bij Collusie kunt u terecht:

• als werkzoekende, als u een nieuwe opstap wilt hebben naar de arbeidsmarkt;
• als bedrijf of particulier, als de goede doelen van Collusie u aanspreken en u goederen of geld wilt schenken; schenkingen aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar;
• als gemeente of andere (uitkerings)instantie om afspraken te maken over re-integratie en participatie van uw klanten;
• als uw school, onderwijs- of educatieve organisatie interesse heeft voor de inzet van leskrachten samen met een duurzaam onderwijsprogramma op maat voor u samengesteld tegen lage kosten;
• als productie- of dienstverlenend bedrijf of organisatie, wanneer u met de aan Collusie verbonden organisaties afspraken wilt maken over het (door)plaatsen van medewerkers of over het opzetten of overnemen van activiteiten van uw bedrijf of organisatie in een sociale organisatie of afdeling;
• als u personeel zoekt dat u een tijdje tegen lage kosten op proef wilt hebben;
• als praktijkleren hoog in uw vaandel als beroepsopleidingsorganisatie staat en u afspraken wilt maken over erkende leerwerkplekken met het Collusie College;
• als u een leuke, uitdagende, stageplek zoekt met veel ruimte voor een eigen invulling;
• als u denkt dat u als leermeester voor werkzoekenden of op een andere manier iets voor Collusie kan betekenen.

 

Medewerkers, actief via Collusie, houden zich o.a. bezig met (financieel) administratieve werkzaamheden, energievoorlichting en advisering, leskracht in duurzaam onderwijs en educatie, praktijkopleider die kennis en kunde overbrengt, facilitaire zaken als receptie, beheer, chauffeur/bijrijder, medewerker hergebruik en andere zaken van belang in een organisatie die richt op mensen en praktijkleren.

 

Doe meer met weinig geld.
Collusie werkt op deelmarkten waar weinig geld te halen is of waar weinig budget van de overheid beschikbaar is.
Daarom werkt Collusie vanuit goedkope, soms, gratis, huisvesting voor de activiteiten. Het grootste deel van de medewerk(st)ers werkt met behulp of behoud van uitkering en het vaste personeel dat in dienst is, krijgt lonen, die geen vetpot opleveren. Kosten die medewerkers maken, worden natuurlijk wel vergoed. En als we als organisatie wat overhouden, geven we medewerkers, die in hun werk voldoen, een betaalde baan uit de opbrengsten.
Sinds 1990 verbindt Collusie mensen met het oogmerk van duurzame ontwikkeling, duurzaam onderwijs en er gewoon bij horen door (weer) aan de arbeidsmarkt en de samenleving mee te doen.

 

Postadres: Stichting Collusie, Willinklaan 3, 1067 SL Amsterdam

Tel. 020 611 54 54

De stichting is bereikbaar via info@collusie.nl

Jaarverslagen van activiteiten en financiën zijn op aanvraag beschikbaar.